สำหรับเจ้าหน้าที่

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร